محل تبلیغات شما

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998)  

  innovative Behavior Questionnaire ( Counter , 1998 )

اﻣﺮوزه ﻧﻮآوری و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻣﺮی ﺿﺮوری محسوب ﻣﻲ ﺷﻮد. وان دی ون،آﻧﮕﻞ  و ﭘﺎل ( 1989)  ﻧﻮآوری را ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﺮدی، ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺷﺨﺼﻴﺖ، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، ﺗﺨﺼﺺ، ﻣﺸﻮق ﻫﺎ و ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ؛ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﻴﻔﻪ، ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری؛ و در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻧﻮآوری در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ( ﺳﺎم ﺧﺎﻧﻴﺎن، رﺑﻴﻌﻲ، ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، 2003 ) .

اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﺸﮑﻞ از 8 ﻣﺎدّه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﺘﺮ (1988) ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  (ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ، 1389؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر، ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮋاد، ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﺗﻘﯽ ﭘﻮر، 1394: 13 ) . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻣﯿﺰان اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺮهای ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺣﺪودی از ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در در SPSS

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

ﺑﻪ ,  ,پرسشنامه ,ﻣﻲ ,ﻧﻮآوری ,اﯾﻦ ,اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ,    ,در ﺳﻄﺢ ,رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ,ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ,behavior questionnaire counter ,innovative behavior questionnaire ,رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ ,پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ zobelmarkbe Sigit Hermawan وبلاگ اطلاع رسانی نشریه ادبی بال sautebustlo دانلود رمان عاشقانه خبرگزاری ایرسا نیوز diogenena (تکنــولــــوژی وفنــــاوری شهرستان مینودشت) نصب نرم افزار