محل تبلیغات شما

مقیاس خودکارآمدی اجتمـاعی )اسـمیت و بتـز، 2000 (  Social Self-Efficacy Scale

بنـدورا (1997 )خودکارآمدی را به عنـوان بـاور و قضـاوت فـرد از توانایی خود برای انجام تکلیف خاص تعریـف کـرده اسـت. انواع خاصی از خودکارآمدی وجـود دارنـد کـه از آن جملـه میتوان به خودکارآمدی عاطفی  ، خودکارآمدی خـلاق  ، خودکارآمدی عاطفی  و به  خودکارآمدی اجتماعی اشاره کرد. خودکارآمــدی اجتماعی، بـاور فـرد مبنـی بـر آن اسـت کـه مـی توانـد در تعامل های اجتماعی خویش رفتارهای لازم را برای شروع و ادامه روابط بین فردی انجام دهـد (اسـمیت و بتـز، 2000 ).  افرادی با خودکارآمدی اجتماعی بالا، توانایی های اجتمـاعی خود را مثبت ارزیابی می کننـد و در روابـط اجتمـاعی خـود مشکلات کمتری دارند. این افراد نه تنها از ایجاد روابـط بـا دیگران خودداری نمی کنند بلکه از برقراری روابط به عنوان وسیله ای برای حل مشکلات شان استفاده می کنند و در ایـن زمینه سازگارترند (کیم و سـیچتی، 2003 ).

این مقیاس تک عاملی و در اصل از 25 ماده تشکیل شده است کـه سـطح باور فرد را در موقعیت های اجتماعی مختلف انـدازه گیـری مـی کنـد.  اما ﺳﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  با فرهنگ کشور ما ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه است.  اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻗﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در در SPSS

پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

خودکارآمدی ,  ,اجتمـاعی ,های ,اجتماعی ,نرم ,و در ,بتـز، 2000 ,اسـمیت و ,و بتـز، ,این پرسشنامه ,self efficacy scale ,خودکارآمدی اجتمـاعی اسـمیت ,مقیاس خودکارآمدی اجتمـاعی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
angopade آبی انگلیس وصف شوق iniran kettbentrapas موفقیت فردی و کنترل ذهن Matthew's info maipubmitur ایران لیفت شاپ ..... آداک شیمی آیدین ..... Audry's receptions